آباژور نباتی

جنس : پارچه و فلز (پارچه وارداتی و فلز آبکاری شده ) ارتفاع : 52 سانتی متر ، قطر 30 سانتی متر
۴۹۹,۰۰۰ تومان ۳۹۹,۰۰۰ تومان

آباژور کرم طلایی

جنس : پارچه و فلز (پارچه وارداتی و فلز آبکاری شده ) ارتفاع : 52 سانتی متر ، قطر 30 سانتی متر
۴۹۹,۰۰۰ تومان ۳۹۹,۰۰۰ تومان

آباژور عنابی

جنس : پارچه و فلز (پارچه وارداتی و فلز آبکاری شده ) ارتفاع : 52 سانتی متر ، قطر 30 سانتی متر
۴۹۹,۰۰۰ تومان ۳۹۹,۰۰۰ تومان

آباژور مشکی

جنس : پارچه و فلز (پارچه وارداتی و فلز آبکاری شده ) ارتفاع : 52 سانتی متر ، قطر 30 سانتی متر
۴۹۹,۰۰۰ تومان ۳۹۹,۰۰۰ تومان